top of page

תקנון האתר (תנאי שימוש)

1. כללי

1.1 העסק - חברת ״THE SAGE ANIMAL״​​

1.2 האתר  “www.thesageanimal.co.il (להלן: “האתר“), מופעל על ידי החברה ומשמש כאתר מסחר אלקטרוני למכירה מקוונת של מוצרים טבעיים לבעלי חיים על ידי החברה באמצעות האתר (להלן: ״המוצרים״).

1.3 הכתוב בתקנון האתר חל על כל גולש/ת באתר, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4 השימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר, אסורה למי שטרם מלאו לה 18 שנים, ו/או למי שאינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בקריאה ואישור הסכם זה, מצהירה המשתמשת ו/או הרוכשת באתר כי הינה מעל גיל 18, והינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

1.5 לחברה הזכות לשנות את תנאי השימוש בתקנון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. שינוי כאמור מחייב את הצדדים מרגע פרסומו ו/או עדכונו בתקנון זה.

1.6 התקנון ותנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל צורה שהיא.

1.7 התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואין החברה ו/או האתר מחויבים לפי התמונות.

1.8 המשתמשת באתר מסכימה כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שינויים של האתר, לרבות תכניו, ו/או תקלות שעלולות להתרחש באתר.

1.9 השימוש באתר על ידי המשתמשת, לרבות הזמנה ו/או רכישה של מוצרים, מהווה הצהרה כי המשתמשת קראה ומאשרת את התקנון ואת תנאי השימוש באתר זה, ולא תהיה לה ו/או למי מטעמה כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה ו/או האתר.

1.10 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור, והתניה כאמור בוצעה במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.

1.11 החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את המוצרים ו/או הרכיבים במוצרים הנמכרים באתר מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

2. רכישת מוצרים מהאתר 

2.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים המופיעים באתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מראש, המחיר בו תחויב הרוכשת הינו המחיר המפורסם באתר בעת השלמת ההזמנה במלואה ולאחר מסירת פרטי תשלום ואישור ההזמנה.

2.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים ו/או הנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אמצעי תקשורת העומד לרשותה, לרבות שימוש במידע אותו מסרה הרוכשת בעת השימוש באתר. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות ו/או לבטל את המבצע ו/או ההנחה בכל עת שתבחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.3 התשלום בעבור רכישת מוצרים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או ביט. האתר מכבד את סוגי כרטיסי האשראי הישראלים והבינלאומיים, לרבות ויזה, ישראכארט ומסטרקארד.

2.4 כל המחירים המופיעים באתר כוללים בחובם תשלום מע”מ כדין. בנוסף, מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים את עלויות המשלוח.

2.5 החברה תראה באישור סופי של הזמנה, רק לאחר ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או אישור העברה בביט. בנוסף, מועדי האספקה יחושבו אך ורק ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי או אישור העברה בביט. למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני למשתמש אינו מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר ו/או החברה.

2.6 האחריות למעקב על ביצוע התשלום חלה על הרוכשת בלבד, החברה לא תודיע על מקרים בהם לא אושרה עסקה על ידי חברות האשראי או ביט.

2.7 לצורך ביצוע רכישה באתר, הרוכשת תידרש להזין את פרטיה, לרבות שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ופרטי אמצעי תשלום ועוד. בהזנת פרטים אלה, הרוכשת מאשרת את הפרטים שנמסרו על ידה, ומצהירה כי הפרטים נמסרו על פי רצונה.

2.8 במידה והרוכשת מוסרת פרטים שגויים ו/או חסרים, ההזמנה לא תבוצע על ידי החברה, ובנוסף אין החברה חייבת לספק מוצר או שירות במקרה כאמור, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה או האתר.

2.9 האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות למנוע מכל אדם ו/או חברה להשתמש באתר, לרבות רכישת מוצרים, באופן זמני או לצמיתות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש, במקרה שהמשתמשת באתר מבצעת מעשה בלתי חוקי ו/או מפר תנאי מתקנון זה ו/או מבצע מעשה או מחדל שיש בהם לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או במי מטעמם, לרבות פעילות תקינה של האתר וצד ג’ כלשהו.

2.10 במידה ועסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי של הרוכש או ביט תראה החברה את העסקה כמבוטלת.

 

3. אספקת שירותים

3.1 אספקת המוצרים תבוצע לכתובת שנמסרה בפרטי ההזמנה במועד ביצוע הרכישה באתר.

3.2 דמי המשלוח המופיעים באתר, יגבו בעת ההזמנה בנוסף לתשלום בגין ההזמנה.

3.3 זמני אספקת המוצרים הינם עד 10 ימי עסקים (א-ה) במשלוח באמצעות שליח. למען הסר ספק, ערבי חג, ימי חג וימי שישי ושבת אינם נספרים כימי עבודה.

3.4 עלויות המשלוח הן 30 ש”ח למשלוח (עד 15 ק”ג) באמצעות שליח עד הבית. למשלוח מעל 15 ק”ג, הלקוח יחויב בעלות משלוח נוספת.

3.5 החברה ו/או האתר אינם אחראים לעיכוב ו/או איחור, לרבות אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או כל אירוע שאינו בשליטת החברה ו/או האתר, לרבות אך לא רק שביתות, אסונות טבע, תקלות טכניות, עודף ביקוש והגבלות שהוטלו בעקבות מצבי חירום ומלחמה.

3.6 המשתמשת מאשרת וידוע לה כי אספקת המוצרים לכתובת למשלוח ההזמנה תבוצע באמצעות חברת שליחויות לפי בחירת החברה. כל איחור באספקת המוצרים הינו באחריותה המלאה של חברת השליחויות.

3.7 על המשתמשת להודיע באופן מידי לאתר ו/או לחברה במקרה שהמוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת בתקנון זה. 

3.8 החברה מצהירה כי אין היא מתחייבת להחזיק את כל המוצרים המוצגים באתר במלאי. במידה והוזמן מוצר אשר לא קיים במלאי האתר, בין אם הוא מופיע באתר ובין אם לא, תבוטל העסקה והחברה תשיב ללקוחה את כספה. מובהר בזאת כי במקרה שכזה, מובהר לרוכשת כי בכל מקרה שכזה לא תהיה לה טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

3.9 המשתמשת מצהירה ומאשרת שידוע לה כי בעת הזמנת משלוח לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, במקרים אלו החברה רשאית לספק את המוצרים למשתמשת במקום סמוך ובתיאום מראש.

3.10 בהזמנה דרומה לבאר שבע או צפונה מחיפה, זמן המשלוח עלול לקחת 7 ימי עסקים נוספים.

4. ביטול/שינוי עסקה

4.1 כל משתמשת רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

4.2 ביטול כאמור יתבצע אך ורק בהודעה בדואר אלקטרוני לכתובת: thesageanimal@gmail.com

4.3 עסקה ניתנת לביטול מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף לסעיפים 4.4 ו 4.7 לתקנון זה.

4.4 רוכשת לא רשאית לבטל את עסקה ברכישת פריטים מסוימים בהתאם לסעיפים 14(ג) ו 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ולסעיף 6(א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

4.5 בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכשת הסכום ששולם על ידה בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא תחויב הרוכשת בדמי ביטול כלשהם.

4.6 הוראות חוק הגנת הצרכן בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכשת, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן. יובהר כי החזרת מוצרים תתבצע כאשר המוצר באריזתו המקורית, חדש, וחסר כל סימני שימוש ונזק, בכפוף לצירוף חשבונית מקורית בלבד.

4.7 מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

4.8 החברה ו/או האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר. הודעה על ביטול או הפסקה תימסר למשתמשת או לרוכשת, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכשת או תשיב לה כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

4.9 במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת או לרוכשת כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או לאתר בגין ביטול העסקה למעט בגין השבת סכום העסקה.

4.10 במידה והלקוחה זכאית להשבת כספה, תזכה החברה את החשבון או ביט אשר מופיע בפרטי ההזמנה שבוטלה.

4.11 במידה ועסקה בוטלה על ידי הלקוחה, בכפוף לאישור ביטול העסקה על ידי החברה ו/או האתר, תשיב הלקוחה לחברה את המוצרים המוצגים בהזמנה שבוטלה, וכל עלות הקשורה להחזרת המוצרים למשרדי החברה, ישולמו על ידי הלקוחה בלבד.

4.12 כל האמור לעיל כפוף לחוק הגנת הצרכן.

4.13 כל הודעה על ביטול ו/או שינוי הזמנה, יימסרו לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת: thesageanimal@gmail.com

4.14 מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.

5. אחריות

5.1 החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

5.2 החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.

5.3 כל התמונות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שנובעים משימוש בצגי מחשב שונים, בעיות גרפיקה וכדומה.

5.4 החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות בו ו/או בתפעולו השוטף או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

5.5 החברה אינה אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים (בין אם אתרים אלו פעילים ובין אם לאו).

5.6 המשתמשת מסכימה כי אם תפעל בניגוד להוראות תקנון זה, תשפה המשתמשת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו לחברה כתוצאה מהפרה כאמור. בנוסף יהיה על המשתמשת לשפות את החברה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה כנגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה.

5.7 החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה משתמשת ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן.

5.8 בכל מקרה שהוא, לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על שווי המוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמשת ולא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.

5.9 במקרה ובו נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.

6. מידע ופרטיות

6.1 ביצוע הזמנה, מהווה הסכמה מצד רוכשת המוצר כלפי החברה ו/או האתר ו/או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אשר נמסר לחברה, על מנת לספק לרוכשת מידע, מוצרים ושרותים (״שיווק/פרסום״) הקשורים למוצרי החברה.

6.2 החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמה רשאי לעשות שימוש במידע אשר נמסר לחברה על ידי הרוכשת לצורך סקר שוק וכדומה.

6.3 החברה והאתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל שניתן על סודיות המידע. החברה לא תמסור פרטים אישיים, למעט דרישה על פי צו שיפוטי, או בהתאם לכל דין.

6.4 ביצוע הזמנה מהווה הסכמה מצד הרוכשת כלפי החברה ו/או האתר, לוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השימוש במידע לעיל, לרבות טענות לפי חוק הגנת הפרטיות – תשמ”א 1981, וחוק המחשבים – תשנ”ה (1995).

6.5 כל פרטיה האישים של המשתמשת (שם, ת.ז. דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

6.6 החברה תוכל להשתמש בפרטיה האישיים של המשתמשת, ללא זיהוי המשתמשת הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.7 החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמשת באתר, אלא בהתאם לתקנון זה.

6.8 המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שאין באפשרותה של החברה ו/או האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

6.9 אתר זה משתמש ב״עוגיות״ (״cookies״) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ועל מנת לספק למשתמשת שירות מהיר ויעיל ללא צורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר.

6.10 יובהר כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמשת/רוכשת אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה, שכן החברה משתמשת בחברה חיצונית לסליקת כרטיסי אשראי.

6.11 אישור תקנון זה מהווה הסכמה לסעיף 30(ב1) וסעיף 30(ג)(1) לרבות נספחיהם, לחוק התקשורת [בזק ושידורים], תשמ”ב – 1982.

6.12 החברה תהא רשאית להציע למשתמשת מוצרים או שירותים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ״א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב 1982 ו/או כל דין אחר.

6.13 משתמשת שאינה מעוניינת לקבל או להפעיל את ״העוגיות״, תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן.

6.14 משתמשת אשר מעוניינת לבקש שפרטיה יוסרו מרשימת התפוצה של החברה ו/או האתר, רשאית לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעה או פרסומת שתשלח אליה מהאתר ו/או החברה. בנוסף רשאית המשתמשת לשלוח בקשת הסרה לכתובת מייל החברה המופיע בהסכם זה.

7. קניין רוחני

7.1 החברה היא בעלת זכויות היוצרים באתר, לרבות שמו, תכניו, עיצובו, וכל תוכן אחר שבאתר המשמש לפעילותו.

7.2 כל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובים, איורים וכדומה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או האתר, אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי.

7.3 כל זכויות הקניין הרוחני של החברה לרבות ומבלי לגרוע, שם החברה, שם המתחם של האתר, (״www.thesageanimal.co.il״) סימני המסחר בין שנרשמו ובין אם לא, הלוגו, מודעות פרסומת, כל מידע ו/או תצוגה באתר, פטנטים, דגמים, שיטות, סודות מסחריים, העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט הקשור בהפעלת האתר הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

7.4 יש לעשות באתר שימוש חוקי בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק (ואין לאפשר לאחרים לעשות זאת) מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת רשות מפורשת של החברה מראש ובכתב.

8. שונות

8.1 כל מחלוקת, פרשנות, תביעה ו/או טענה הנובעת מתנאי השימוש לעיל, תעשה בהתאם ובכפוף לדין הישראלי, וסמכות השיפוט הבלעדית היא בית המשפט המוסמך מחוז מרכז.

8.2 שמות הפרקים של תנאי השימוש הם לתנאי נוחות בלבד, ואין לראותם כמחייבות ו/או מסייעות בפרשנות תנאי התקנון.

8.3 אי אכיפה ו/או השתהות מאכיפת זכות החברה של כל הוראה המנויה בתקנון זה, לא תהווה ויתור של אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ויתר ההוראות המנויות בתקנון זה יעמדו בתוקפן.

8.4 המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

8.5 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמשת מודעת, מסכימה ומאשרת בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמשת ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

8.6 כל הודעה ו/או מסמך משפטי לאתר ו/או לחברה, ייחשבו כאילו נמסרו אך ורק לאחר 7 ימי עסקים מעת שליחתם בדואר אלקטרוני לכתובת: thesageanimal@gmail.com

bottom of page